POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO) oraz z
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. 2018 poz. 1000, jak
również w pełnej integracji z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez
Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego
w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18
Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca
2017 r. niniejszym informujemy, że:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chrześcijańskie Centrum
Ewangelizacyjne z siedzibą w Białymstoku przy Ul. Warszawska 50 lok. 207, zwane dalej
CHCE.
3. Stowarzyszenie będzie prowadzić operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na
podstawie Pani/Pana zgody wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych, a w szczególności w celu
realizacji zamierzeń związanych z prowadzeniem rekolekcji, katechez, konferencji, szkoleń,
warsztatów, Dane osobowe Pani/Pana będą przekazywane tylko, podmiotom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Stowarzyszenia dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec niezgodnego z prawem przetwarzania, a także prawo przenoszenia swoich
danych do innego administratora danych.
6. Pani/Pana dane osobowe w ramach korespondencji mailowej i rejestracji poprzez
formularze Google będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google
LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule
umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską (tzw. Privacy
Shield).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony
Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem profilowania.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to niezbędny
warunek do uczestnictwa w zamierzeniach realizowanych przez CHCE.
10. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci przetwarzania wizerunku ( na
portalach społecznościowych) umieszczanego w relacji z określonego wydarzenia można
zaznaczyć rejestrując się na dane wydarzenie.
11. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych Osobowych CHCE pod adresem e-mail:
chcejezusa@gmail.com